با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« نگاه یکسانِ دیگران نسبت به اعضاء مجموعه »

ما به عنوان عضو یک کشور و یا به عنوان مدیر ، رئیس و جایگاه ها و مقام های گوناگون ، وقتی از سوی دیگران قضاوت میشیم ، هرچند هم برای اصلاح و تغییر سعی داشته باشیم ، تا مادامی که جزءِ اون مجموعه و یا جریان باشیم ، ما هم نزد دیگران شبیه به کلیتِ ایشان قضاوت میشیم . اگر اون مجموعه خوب و موجه باشه ، شخصیتی ناشایست رو هم خوب میبینن و اگر شخصی شایسته و برتر جزءِ مجموعه و جریانی بد باشه ، حداقل بنظر بسیار خوب و برتر بنظر نمی‌رسه . این مسئله یه بُعدِ شخصی داره ولی مبنی بر نگاهی وسیع ، نسبت به اجتماع و زمانی که ما خیلی مدیران و رئیسان و مقام های گوناگون رو در جایگاه هایی میبینیم و فکر میکنیم تمام مشکلات زیرِ سر اینهاست در صورتی که گاهی اون اشخاص به سببِ اصلاح و تحول تو اون جایگاه ها حضور دارند و در حقیقت اون اعضاء و مدیران و رئیسان و جایگاه های دیگه هستن که یا نسبت به تغییرو تحول و اصلاح بی اعتناء و یا مخالفو مانع هستند .

گاهی برای مجموعه اوضاعی بسیار سختو دشوار بوجود میاد و هممون وقتی در اون وضعو جایگاه قرار میگیریم میتونیم « اهل حق و عدالتِ واقعی » رو درک کنیم و از دیگران تشخیصشون بدیم . در گذشته در بابِ طرح های ارائه شده به اهمیتِ طریق ها و دستگاه های نظارتی اشاره شده بود و قطعاً به واسطه ی راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور می‌تونه پدید اومدنِ اینچونین جریانات موجب از ثمراتِ مهمی باشه تا ما خوده واقعیِ اشخاص رو با نظری صحیح و دقیق ببینیم .