« کافر همه را کیش خود میپندارد »

یه مثالِ قدیمی هست که میگه اهل نادرستی دیگران رو مثل خودشون می‌دونن ولی این دلیل نمیشه اندوهگین بودو مواجه ای ناصحیح داشت مگر اینکه در کلام بهتانی بهمون وارد بشه و یا اون شخص چونانکه دیگری رو شریک و موافق با اون نوعِ کِردارِش خودش بدونه ، قصد داشته در عمل مارو به اون سمت سوق بده که میتونه مواجه هایی فراتر از بی اعتنائی رو در پی داشته باشه و نباید فراموش کنیم که خِرَد و تواناییِ دیگران ، با توجه به جایگاه اونها خیلی می‌تونه مهم باشه و بهمون کمک کنه تا در برابر اون تهدید ایمن باشیم .