با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

سنجیدن و مواجه در هنگام خشم و قهر و حساسیت 

به سببِ فرونشستن خشم و از بین رفتنِ حساسیت و قهر ، حتی در مواقعی که بنظر روابط معمول می‌رسد ؛ میبایست بسیار در کلام و رفتار سنجید تا هنگامی که مواردی مایه ی ثبات گردد از جمله گذر زمان که چون توأم با تلاشمان به جهت خوب شدنِ اوضاع و ثبات میگردد موجب فراموشی و تسکین میشود . یادآور است که تلاش در مسیر صحیح و تشخیص اهداف و طریق ها و به منظورِ هر مواجه ی درست و متناسب موضوعی بسیار مهم است .