با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اصولِ تدبیر و تصمیم گیری در اوضاع پیچیده و برای بلند مدت 

گاهی پیش میاد باید تو اوضاعی پیچیده و نسبتاً سخت برای خودمون و یا به عنوان یک بزرگتر یا رهبر برای دیگران ؛ تدبیر و تصمیم گیری و مواجه کنیم . گاهی اهداف و طریق هایی که در زمان گذشته حاکم بوده و فعل حال غالبه اشتباه و گاهی صحیح و گاهی به تناسب اوضاع میبایست سَبکِ کلی به جهت اهداف و بر مبنای طریق هایی متفاوت تغییر پیدا کنه ، در این وضع که اغلب پیچیده و سخته باید بسیار توجه داشته باشیم که همیشه اینطوری نیست که اونچه خواسته ی خودمون و دیگران و موجب اقناع شدن میشه صحیح باشه و باید توجه داشته باشیم که هرچند تمرکز و ارجحیتمون رو اینه که موجب رضایت باشیم ، فقط یه چیز از این ارجحتره که به واسطه ی تدبیر و انجامِ کار درست مواجه کنیم ، وَلو اینکه گاهی نتونیم اون حسه رضایت و خشنودی رو به سرعت ببینیم و حالا اینکه این تدابیر و مواجه ها و لازمه ی صحیح چیا هستن ، بسیار گوناگونه ولی چه برای فرد و چه برای جمیع ها سه ، بلکه چهار عامل مهم تو زندگی وجود داره که نه فقط موجب خرسندی بلکه موجب رستگاریه نیکوست ؛ آسایش و رفاه که مشمول بسیاری موارده و بدیهیه که به سببِ دانایی و فعالیت تأمین میشه تا به استقلال و آزادی منتهی بشه . بنابراین در کلامی ساده میشه گفت به هر منظوری که در حال اندیشه ، تدبیر و تصمیم گیری هستیم نسبت به این موارد مهمِ مبنایی از جمله فراهم بودن امنیت از هر لحاظ و صنع و روزی و گسترش حدودِ دانایی و مهارت توجه داشته باشیم .