با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

نا امیدی و نا باوری در شرایط سخت تیر خلاصه که به شکست بزرگ منتهی میشه !

واقعاً این یه مثالِ بسیار مهمه که پیروان شخصی بهش گفتند می‌خوایم مثل تو روی آب راه بریم ، گفت شروع کنید و بعد از چند قدم طوفان اومد و توی آب افتادنو وقتی نجاتشون داد بهشون گفت چرا شک کردید و از همون موقع که اجازه میدیم شکو ناباوری و ناامیدیو خطا وارد وجودمون بشه ، از همون موقعست که عدم موفقیت قطعی میشه و طبیعتاً بخاطرش اندوهگین هم میشیم پس گاهی هرچند بسیار سخته ولی باید مسیر رو به سمت اهداف صحیح پیمود و اعتمادو باور داشت که یه نیروی خوب که خیلی ها به نام خدا می‌شناسنش هست که اگر خوب برامون خوبی بوجود میاره !