برای رسیدن به آرزوهای احسن و بزرگ از تلاشِ زیاد نباید منصرف شد

آرزو ها و خواسته هایِ ما بسیار گوناگون هستند و برای رسیدن بهشون نه فقط نباید ناامید بود بلکه گاهی احساس میکنیم بیش از حد بهشون بها دادیم بنابراین عزم و تلاشمون رو کاهش میدیم که گاهی بسیار بسیار اشتباهه و اگر اون خواسته ها و اهداف بسیار مهم و صحیح باشند نباید اجازه بدیم چیزی منصرفمون کنه .