با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

ابتدا میبایست خویشتن را قوی ساخت تا در برابر بدیها مواجه گردید 

ابتدا میبایست خویشتن را قوی ساخت تا در برابر بدیها مواجه گردید ، چه بسار که وجودی دچار عیب ، نقص و گمراهی دیگران را مشکلساز گردد و چه بسیار که وجودی دچار عیب ، نقص و گمراهی به سببِ یاریِ بر دیگران بالغ و قوی گردد و ایشان را مساعد و مفید .