با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

خودکشی ، سرنوشت ، کشتی و توفانِ در راه 

آن یومِ مذکور را بیاد آور ، بیگانگان از وَرایش هجوم آورده و خویشانش را در خطر دید ، حربه ی وِی سه شلیک بیشتر نداشت که با آن جانِ سه تَنِ خویشانش را گرفت . با اندوهِ غیرقابل وصف بنشسته چونانکه نایِ فریاد زدن نداشت ، چشمانش را بست و چند لحظه ی بعد صدایی شبیه به صدایِ بیگانگان را می‌شنید ، چشمانش را باز گشود و خوشنود بود حال ایشان آمده جانِ وی را می‌گیرند و اما ایشان بیگانگان نبودند ، فوج های ناجی و نیرومند ! و اکنون بیاد آور که زمان به عقب بازمیگردد ، تصمیمی دیگر و جانی گرفته نمیشود ، چونانکه اینطور بُوَد ، خویش را آماده ساز به جهتِ توفانی که از پِی ابرها در راه است !