با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اجازه ندید جای عشقتان را عوض کنند - فتح سیارات گوناگون با یاران 

فردی عاشق این بود که مرکبی برای مردمان دیارش بسازد به آسمان‌ها سفر کنند ، سیارات دیگر را فتح کنند ، شادکامی و خرسندی که به جهتش آفریده شدند را بیشتر و با طعم های جدید بچشند . مدتی در تلاش بودو چون در آن مدت به مقصود نرسید ، چونانکه ناامید و ناخوشنود بود شماری نزد وی آمدند و گفتند جهتی که قصد پیمودنش را داری همواره در طول مسیر توفان است ، اگر به مقصد برسی نیز آیا راهِ توفانی به مَسکونِ آرام و آسوده منتهی میگردد ؟! دیگری گفت آری اگر توفان باشد همیشه توفان است و هرگز خاموش نمی‌گردد و دیگری گفت کدام معدن طلا و الماس را دیدی که از پِی مسیری سخت فتح گردد چه رسد به حاجت هایی همانندِ خواسته ی تو که جهان هایی از یاقوت ها در برابرش چه است ؟! 

پس چون شمارِ خوب و بَدِ مخلوط ، ناخودآگاه به مقصودِ بلوغِ شایستگان قصد داشتند نظرش را با تعاریفی خوب و بد تغییر دهند حکیم بر ایشان خواند ؛ ای برنا اگر انتخابت صحیح ، افسوس بر تو که عهدت را رها کُنی و مبادا که عهدت را رها کُنی و همچون آدمی نبُود مگر ایشان که دانا و به دانایی استوار گردیده و به جهتِ برترین مقصدِ احسن در کندوکاو و تلاش پس اگر اطمینان نداری بیشتر تأمل کن که به این نیز سفارش میشوی . بسیار به بلوغ و کمال توجه داشته باشی و بیشتر به بلوغ و تکمیل توجه داشته باشی پس شایسته ی شایسته ، همانا تو و هدفِ مزکور تو آیا همانندِ زمین نیست که با هم بالغ و کامل و آماده بشود ؟ پس اندوهگین بودنت از وقفه در مسیر را سپاسگزار باش از این اشتیاق و اما مبادا ملامت داشته و رها گویی و یادآور بر وامق که تبسم داشته بر فرزند خویش می‌گفت بنگر بر شاهزاده ای که به جهتِ خدمت و مأوا بر شاهزاده ای دیگر رسول شده ، بر ایشان در دل متکبر و مغرور باشد پس شکوهو هیبت و قدرتش نادیده گرفته بشود و نه بلکه به شایستگان به جهتِ شایستگان پرورش می‌یابند و دانایی که صفتِ شایستگان پس دانایی و تلاشو استواری بسیاری از بلوغ و کمال و تکمیل انسان است ، چونانکه به طریق ها ، به طریقه ی عظیمِ متکامل جاریست و چون تابه انتها مُشتاق ، در جستجوی دانایی و در سعی استوار ؛ به طریقت و طریقه ی مذکورش راهگشا و جاری میگردد .