با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

ناجیان و قهرمانان عموم چطور حمایت می‌شوند ؟ اهمیت این موضوع چه حدود است ؟

بسیار مختصر تنها یادآور میشوم بر مثالی ساده ، در مجموعه ای نوعی بیماری شیوع میگردد ، اکثریت به سبب وجود این بیماری در رنج گردیده ، شماری درمان را میابند و همگان از بیماری نجات میابند .

حال این افرادِ ناجی که با مسائل پیچیده ی گوناگون مواجه میشن رو در نظر بگیریم که مجموعه ای رو از بلا و رنجی منجی بودند ، چه عاشق اون فعالیت باشند چه نه ، چه ، چه عضو سازمان و مجموعه ای باشند چه نه و چه نامدار و صاحب سِمَتی باشند و چه نه ، ایشان رنج مردمان را ناموجود می‌گردانند ، کافیست نگاهی به بسیاری مختصر به سرگذشت بسیاری از مشاهیر تاریخ داشته باشیم تا حال و روز بسیاری را دریابیم .

متأسفانه یه موقهایی از این وَر بام و گاهی از اون وَره بامِ ، اندوه فراوانتر موقعیه که اینان همه با هم قاطی باشند ! و اندوه فراوان است آنگاه که به جهت حمایت از ایشان « طریق های صحیح و متناسب ، مستحکم » ، چه به دلیل درهم آشفتگی و قاطی و عدمِ ثبات و یا به هر دلیلِ دیگر برقرار نباشد . میبایست یادآور بشیم ناجی به هر جهت ناجیه چه به واسطه ی دانایی ، چه رفاه و چه امنیت .