با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

ناجیان و قهرمانان عموم چطور حمایت می‌شوند ؟ اهمیت این موضوع چه حدود است ؟ ( حکمت ) 

بسیار مختصر تنها یادآور میشوم بر مثالی ساده ، در مجموعه ای نوعی بیماری شیوع میگردد ، اکثریت به سبب وجود این بیماری در رنج گردیده ، شماری درمان را میابند و همگان از بیماریِ ( روح ) نجات میابند . ( گفته میشود زنهار بر فریبکارانِ بر ناجیِ ناجیان و زنهار بر گمراهان که برای ناجیانِ خویش خداوندگارانی بدون فروتنی و تصمیم گیرندگانی به گَژی باشند و زنهار بر خوبان که چون بدی هنوز بر ایشان نشده ، فریاد بزنند و افسوس که سکوت داشته چونانکه ندانند ، به غوغا ‌و خروش برخیزند ! )

حال این افرادِ ناجی که با مسائل پیچیده ی گوناگون مواجه میشن رو در نظر بگیریم که مجموعه ای رو از بلا و رنجی منجی بودند ، چه عاشق اون فعالیت باشند چه نه ، چه ، چه عضو سازمان و مجموعه ای باشند چه نه و چه نامدار و صاحب سِمَتی باشند و چه نه ، ایشان رنج مردمان را ناموجود می‌گردانند ، کافیست نگاهی به بسیاری مختصر به سرگذشت بسیاری از مشاهیر تاریخ داشته باشیم تا حال و روز بسیاری را دریابیم ( و افسوس که دیاری را ده ناجی بود ، نزدِ ایشان که برایشان رشادت داشتند رها گردیده و حتی مورد رنجش پس یادآور و خود در جایگاه داور بگو برای ایشان چه حاصل میگردد ؟! )

متأسفانه گاهی از این سوی بام و گاهی از آن سوی بام است ، اندوه فراوانتر هنگامی است که اینان همه با هم قاطی باشد ! و اندوه فراوان است آنگاه که به جهت حمایت از ایشان « طریق های صحیح و متناسب ، مستحکم » ، چه به دلیل درهم آشفتگی و قاطی و عدمِ ثبات و یا به هر دلیلِ دیگر نباشد .