با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

ناراحتی عموم منجر به جنبش تحول خواهی میگردد ، موقع پاداش و یا قضاوت تنها یک جانب را انجام دهنده ی تمام وقایع ندانید 

هر گاه مردمان به هر دلیلِ در نظرها موجه و یا ناموجه احساس ناراحتی از اوضاع داشته باشند ، تحول خواهی و انقلاب بدیهی است . از پادشاهان مشهور و صاحب طریق نقل شده اینچونین وقایع بسیاری مواقع و در بسیاری مقاطع بدونِ حضور رهبری در جایگاه رأس و خاص ایجاد میگردد و چونانکه در هر زمان اینچونین جنبش هایی انجام گردید ، نه موقع پاداش فقط جوانبی را شایسته بدانید و نه موقع قضاوت ؛ همگان و اکثریت ، هر جانب ، جریان و شخصی که در مجموعه حیات داشته باشد به حدودی در ایجاد وقایع و اوضاعِ خوب و بد نقش داشته .