با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مقوله ی همزادپنداری بجای شخصیت های گوناگون 

همزادپنداری بجای شخصیت های گوناگون مقوله ی وسیعی است ، خیلی مواقع موجب الگو گرفتن از ایشان میگردد ، گاهی موجب تجربه ی جایگاه های گوناگون و ترغیب شدن به جهت رسیدن به اون جایگاه و یا عدمِ انتخاب آن جایگاه و البته گاهی اشتباه گرفتن حقیقت جایگاه ایشان و یا خویشتنِ واقعی را به عنوان شخص واقعی در جایگاهی کاذب دریافتن و نباید فراموش کنیم که مواقع تنها کافیه به جهت اون جایگاه تلاش کنیم و اصلاً اگر در اندیشمون تجربش کردیم و از پسش بر اومدیم ، احتمالاً اون جایگاهی نیکو و مناسب و شایسته ی برای ما هست و میتونیم بهش برسیم و به این طریق براش آماده شدیم .