با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

هیچ کاری انجام ندادن بهتر از مواجه ای است که نسبت به صحیح و یا ناصحیح بودنش اطبینانی نباشد ، به هر جهت میبایست مواجه ی صحیح را دریافت چراکه زندگی در جریان است و لازمه ما درست از نادرست رو تشخیص بدیم