با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

گاهی حساسیت و سختگیری پیش از حد نسبت به اهداف موجب عدمِ موفقیت میشه