با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

شیطان ؛ همه ی آرزوهات رو ازت گرفتم !

روزی شیطان شخصی بسیار شایسته رو دید و سعی کرد تا از مسیر صحیح منصرفش کُنه ، چون اون شخص بسیار دانا بود از شیطان پیروی نکرد و گفت من با هرچی که از سمت تو باشه مخالفم ! 

شیطان رفت و بهترین آرزو های دنیا رو پیدا کرد و اون شخص رو به جهتش دعوت کرد !