با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

دیاری حاکم بر خویش 

یادآور بر آنگاه که دیاری بسیار شوریده بود ، مردمان به داد برخاسته و می‌گفتند این بُرج های فرعونیان که فرمانرواست ، چه بَد فرمانروا ، حاکم و حکیمی است ! بر ایشان یادآور گردید که چونانکه شما خود حاکمید ، از میان خودتان بر این بُرجا سُکنا گُزیده و زَمام را بدست میگیرند ، چونانکه طریقه ی شعبه های عبادتگاه برجای نیاورده ، اینچونین میشود پس ابتدا بر خویشتن رجوع داشته ، آنگاه با طریق های فرعونیان در مواجه گردد !

جسور و سرسخت ترین ها گفتند آیا میگویی ما خود حاکمِ اینکه بر ما غالب است و یا عاملِ ایجادِ نیمی از آن هستیم ؟! در پاسخ گفته شُد ؛ اینرا نگفتم ولی میگویم شما خود ایشان هستید که آنچه را میبایست به جهت رستگاری خویش آیا برجای نیاوردید ، اگر سختی های بسیار بوده و فراوان به سببِ خوبی و عدل تلاش و ازخودگذشتگی داشته اید ، نپندارید که من منکر آن هستم ، بلکه بر ثمره و نتیجه ای مهم و نهایی یادآور میشوم پس بر طریقه به جهت آغاز و بلوغش یادآور گردید ، همانا بسیار یادآور شده . این سخنان شاید خوشایند نباشد ، شاید مایه ی خشم گردد ، اگر بر کلام بنده اهمیتی نباشد ، پس خشم و دلخوری نیز نیست اگر لایق تأمل است پس بدانید که کلام من طریقه ی مذکور است و چونانکه گفته بشود بر صبر و استواری یادآور نبودی و رعایت نداشته ، برجای نیاوردی نمی‌پذیریم ، چونانکه گفته بشود تألل و کمکاری داشته ای نیز نمی‌پذیریم ولیکن اشتباه خویش را میپذیرم ، آنکه بر آن از سوی شما یادآور گردد و آنچه خود به آن پِی میبرم .