با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

نیتِ خوب ، مواجه ، انزجار . سرزنش و طریقه ی رستگاری نهایی 

یادآور بر ایشان که با نیات خوب مواجه ای داشتند که دیگرانی از ایشان بسیار منزجر شدند ! ( زنهار بر ایشان که داستان ابراهیم و دو فرزندش اسماعیل و اسحاق را خواندند ، ایشان را یکی را بر دیگران برتر دانستند ! ) مدتی گذشت و از اینکه چطور ایشان را که بسیار دوست می‌داشتند را منزجر داشتند بسیار اندوهگین بودند پس بر ایشان یادآور گردید که « تنها نادانان امید به رحمت پروردگار ندارند » و چونانکه اندوهی فراوان ( و برآشفته ) بودند گفتند باری که پروردگار مارا ببخشد ، ایشان که نبخشیدند ! و ایشان از ما منزجر هستند پس بر ایشان یادآور گردید این به سببِ آن است که خویش را همتای پروردگار یکتای عالم دانسته ، مواجه داشتید ، چونانکه نیات شما خوب بود ، حائلی ( حایل ) است تا از سوی پروردگار مورد الطاف و رحمتید تا به میزانی برایتان مایه ی تسکین باشد و چونانکه از سوی ایشان مورد مهرورزی نباشید ، یادآور گردید بر طریقه ای که بر اینو آن یادآور شده ، طریقه ای که مایه ی رستگاری و سعادتمندی برای جمیع ها .