با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

قصد داریم به جهت مسئولیت و خیر خواهی به دیگران سخت بگیریم ولی شیوه چیه ؟ تفاوت جبر با تحریض !

ما انسانها تو زندگی خیلی مواقع در جایگاه هایی هستیم که بسیار احساس مسئولیت داریم نسبت به دیگران و گذشته از این حتی اگر مسئولیتی هم به عهدمون نباشه به دلیل خیرخواهی با دیگران مواجه هایی داریم که گاهی با سخت‌گیری توأم میشه . گاهی مواجه ی ما با دیگران به این شکله میگیم اگر فلان کار رو انجام دادی ، برات فلان پاداش رو در نظر میگیرم و به اصلاح با تحریض مواجه میکنیم و گاهی ما میایم به دیگران موضوعی رو تحمیل میکنیم و میگیم ناچاری فلان کار رو انجام بدی و حق انتخاب نداری و میشیم جبار ! بین این دو مواجه بسیاری تفاوت ها هست ، هم از نظر انصاف و عدالت و هم در نتیجه و تاثیرش . حتی اگر مواجه های ما مبنی بر تحریض باشه ، بازهم نباید آنچنان از حدود بگذره که نه تنها برای دیگران فایده و سرانجام خوشایندی ندارد بلکه نتیجه ای معکوس !