با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فصل سرما و رکود ، آینده و توشه کردن

سرمایی در راه است که جریاناتی گوناگون همانند شریان‌های رَگ که بر تمام بدن گسترانیده شده یَخ میزند ، به جهت آن یوم دو اندیشه است ؛ انبار کنید از هر آنچه که میبایست ، بخصوص دانایی و یاری بر دیگران را ، چراکه در آن یوم ارزشمندترینها محسوب میشود و انصاف و عدل ، صداقت و راستی را به هر منظور برجای آورید مبادا در آن یوم غارت شَوید .