با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

مغلوب شدن به جهت پیچیدگی و گستردگی مسیرِ راهگشایی و طریقه ی واحد

دیاری را دچار بدی و زوال ‌دریافتند ، مَلِک اندیشمندانی را از هر جای و به هر عرصه دعوت داشت تا سببِ هر مشکل و راه حل بیان گردد ! به اندازه ی تکه سنگهای کوه ها ، شِنهای صحراها ، میوه و برگان درختان و قطره های دریا هایِ آن دیار از مشکل ها گفتند که جمیعش صحیح ، چراکه اندیشه ی ایشان صحیح بود . بزرگان و امیران جملگی در صدد شدند تا از جایگاه خویش کناره گیرند ، چونانکه حل این همه را نشدنی دانستند !

حکیم گفت هزاران هزار شماره اَش بیشتر باشد ، چونانکه از اندیشیدنِ به عظمت کوه ها متحیر و ضال گردیم ، خوفِ صحرا بر ما غالب ، ریشه ی درختان بر هیکلمان حاجز و در اعماق گردبادهای دریا غرق شَویم ، « یگانه طریقه ای » یادآور میگردد تا برجای آورده فتحو رستگاری حاصل گردد پس بدان جهت صبور باشید و از تأللِ بر خویش بپرسید تا به جهت پیمودن مسیرِ واحد بلوغ حاصل گردد ، راهگشایی و موفقیت حاصل گردد .