با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

حساسیت و سختگیری و جریمه نسنجیده ، رنجش و ضعف بیشتر و بی نتیجه و گاهی تاثیر معکوس

حساسیت ، سختگیری و حتی جریمه و تنبیه کاریه که از سوی اشخاصی در جایگاه سرپرست غیر قابل اجتناب و لازمه ولی چندین نکته در این باب بسیار مهم تلقی میشه ؛ « حساسیت و سختگیری به چه حدود و به چه منظور لازمه ؟! » ، « آیا وقتی قصد تنبیه دیگران رو داریم ، اصلاً سزاوار تنبیه هستند و یا فقط به صِرف سلیقه و مبنی بر تشخیصمون دیگران رو لایق جریمه و تنبیه میدونیم ؟! » گاهی اینچونین مواجه های ناصحیح با هر نیتی که باشه غیر از رنجشو آشفتگی و ضعیفو گریزان شدن هیچ نتیجه ای نداره ! مواقعی اوضاع از اینم بدتر میشه که تاثیر اینچونین مواجه های نسنجیده ، ناعادلانه و نامناسب دقیقاً بالعکس میشه ! و میشه گفت این برامون بسیار بسیار سخته که خواهان خوبی برای فردی باشیم و متوجه بشیم مواجه ی نادرستمون موجب نتیجه ای بالعکس شده ! در واقع گاهی هرچی دیگران رو بیشتر دوست داشته باشیم ، بیشتر نسبت بهشون حساسیت داریم ، بنابراین لازمه بسیار سنجیده عمل کنیم و تعادل رو به عنوان سرپرست حفظ کنیم ، نه رها کنیم و نه سخت بگیریم .

وقتی سخن از دیکتاتور ، ظالم ، ستمگر و ناعدالتی میشه اغلب یاد کلی کتاب تاریخی و داستان می افتیم ، گاهی لازمه به رفتار و کردار خودمون عمیقاً فکر کنیم و یادآور بر دانایی ، که دانایی چه گوهرِ ارزشمندیست .