با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

شاخصمون به جهت تشخیص خوب یا بد بودن دیگران چیه ؟

دانایی ، وفاداری ، قدرشناسی ، محجوبیت و نجابت ، زیرکی ، توانایی و بسیاری صفات دیگه هستند که اگر در وجود شخصی مشاهده کنیم نشونه ی خوبیِ اون فرده ولی آیا شخصی به صرف اینکه اموال زیادی نداشته باشه بد محسوب میشه ؟ فردی که کمتر کتاب خونده ، فردی که کمتر به سببِ فعالیت های گوناگون استقامت داره ، فردی که کم حوصله و زود رنجه و پرشمار موارد دیگه که گاهی مِلاک نگرش ما اینهاست و یک نقص که قابل رفعه موجب میشه نگاهمون به کل تغییر کُنه و از پرشمار خوبیهای در وجود افراد غافل باشیم .