با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

بستر و طریق های گوناگون به جهت بیان و تاثیرات بسیار متفاوت

هر بستری متناسب با نوعی از بیان است و چونانکه از بستری نامناسب به جهت گفتگو استفاده بشود نتایجی بسیار متفاوت را حاصل میگرداند ؛ « مباحثی هرگز مطرح نمی‌گردد و مواردی به سببِ بیانِ ناقص و یا بیانی مبنی بر شیوه ی تمثیل ، منظور را بالکل تغییر میدهد ! » بنابراین غیر از اینکه موضوعاتی مهم و حساس مطرح نمی‌گردد ، در مواردی استنتاجی ناصحیح و سوء آور از منظور و مقصود جانبِ بیانگر است . فارغ از این موارد « طریقه و ساختار بستر های گوناگون است » ، به فرض مثال شخصی که مشکل داشته و یا دچار بیماری شده باشد به متخصصِ مرتبط اعتماد دارد تا بیانش کُند ، پیروان یک رهبر به ایشان و معتمدین و معاونین ایشان اعتماد داشته تا درباره ی موضوعات گوناگون مطالبی را به عنوان طرحِ معضل و راه حل های گوناگون ، متناسب با ایام را بیان داشته باشند . با توجه به این چونانکه مقصود این باشد که برای عموم اینچونین امکانی فراهم باشد بنده از تجربه ی خویش به جهت ایجاد این بستر میگویم که از ابتدا به اینکه خود این را برجای بیاور توجه نداشتم ، به دیگران رجوع داشته و در انتظار موافقت و مساعدت ایشان بودم و یا پنداشتم با مخالفت مواجه میگردد و به سببِ تدبیر و ابتدا رفع اختلال با ایشان ، به اصلاح بازیِ انجام نداده را باختم ! شاید اصلاً جانبی به جهتِ مقابله نبوده ! بنابراین به این نتیجه رسیدم که مبنی بر نوعی استراتژی پیش بروم که متکی بر خویشتن باشم و به سببِ اندکیِ وسعت به میزان توان خویش ، تمامِ اینکه میبایست برجای آورده بشود را رها نکنم ، چه بسا که از این پی بسیاری جوانب و حتی مخالفان گراییده و مایه ی گره گشایی و رفع مشکل هایی بدین جهت گردد .