با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

ایجاد تعادل میان مجموعه ها و جریان‌ها ، نقش اعضاء مجموعه ، استراتژی حفظ تعادل به جهت مساعدت و صرف هزینه 

مجموعه ی جهان از پرشمار کشوها و شهر ها تشکیل شده که یکایک این مجموعه ها بر تأثیر گذارند ، گاهی جریان های عمده ی کشوری که بیشترین نقش را در تعیین سرنوشت مجموعه دارند تنها یک جریان نیستند ، به عنوان مثال در ساختارهایی مطابق با سوسیال نقش عمده بر عهده ی عمومیت است در ساختار هایی مشابه با آپارتاید این صاحبان دارایی هایی ‌و توانایی های فراوانتر هستند تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز هستند و اما در کشور هایی « دولت‌ها و جریاناتِ رأسیشان اغلب مبنی بر چندین گونه از این مجموعه قوانین و اصول تنظیم شده » و « پیرویِ تغییراتِ جهانی و خارجی » و « یا طابعِ تصمیمات و وقایع داخلی انجام میگیرد » ، چونانکه از سامان و روالِ عادیِ صحیح ‌و یا نامتناسب خارج شوند » ، « به جهت ایجاد آن تعادل مواردی پرشمار است که به عمومیت مرتبط است » . چه این تغییرات بناچار باشد و یا از پی تصمیمِ عمومیت و اعضاء تصمیم گیرنده ، نابسامانی غیرقابل اجتناب است و اما نکته ای مهم مطرح است که میتوان به عنوان استراتژی به آن نگاه داشت ؛ یکایک اعضاء تشکیل دهندی مجموعه و عمومیت ، چونانکه با تصمیمِ نمایندگان و اعضاء رأسی تصمیم گیرنده موافق باشند ، به سببِ مشاهده ی حرکت مجموعه به سویی که صحیح و عموم خواستارش هستند ، به همان حدود و به منظورِ فراهم شدن بستر و برآورده شدن این خواسته ها با مجموعه هایی همچون دولت ها همکاری میکنند . میبایست توجه داشت چونانکه کشوری از چندین جریان عظیم همانند دو دولت برخوردار باشد ، حفظ تعادل به جهت همکاری با این دو و یا چندین جریان میبایست حفظ بشود و جریانی که میتواند راهگشا باشد رها نشود . نکته ی نهان این مطلب این است مردمان در اینچونین اوضاعی با مشکلات و ضعف های گوناگون مواجه میگردند بنابراین نسبت به هریک از کارهای خویش بیشتر متوجه میشوند که کدامیک جانب بیشتر شایسته ی همکاری است و این خود موجب رقابت میان جریان ها ، اعضاء و مقامات جریانهای قانون گذار و اجرایی میگردد . به عنوان مثال بانکی که با شرایطی بهتر سود دهی داشته باشد به جهت دریافت وام انتخاب میشود و یا تغییر و تطبیق ساختارِ این مجموعه ها موجب تغییر مواجه ی عموم میگردد به عنوان مثال اگر تا مدتی گذشته با دلایلی مالیات پرداخت نمی‌شده ، مالیات پرداخت میشود و بدیهیست که پرشمار مسائل گوناگون مربوط به زمینه های مختلف میتواند مورد تأمل قرار بگیرد و قطعاً نباید فراموش داشت که خطاب به عموم و همگان « به سببِ ایجاد تعادل و ثبات ، زمان و استمرار و باور هم لازم است » .

قطعاً سنجیدن و تشخیص اینان که چه صحیح و مفید است و چه نه موضوعی مهم محسوب میگردد از سوی یکایک اعضاء مجموعه انجام میشود .

لازم به ذکر اینان بدیهیات و نظراتی است باورمندم موجب استحکام و ثبات و خوبی برای مجموعه میگردد . 

با امید سلامتی و موفقیت برای همه .