با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

هر شخصی خودش مراقب تقدس خودش باشه !

سختی ‌و فشار تو زندگی غیرقابل اجتنابه ، تفریح ، سرگرمی ، جشنو دورهمی گاهاً مایه ی قوت دربرابر این سختی ها میشه ولیکن اگر احساس کردیم « ذهن و وجودمون کُند و ضعیف شده » و چابکی همیشگی رو نداریم باید توجه کنیم که چقدر به تقدسِ وجودیمون توجه داریم و رعایت میکنیم و از تعادل خارج نمیشیم . البته منظور از تقدیس وجودی تنها ورزش و سلامتی جسمانی نیست ، دروغ نگفتن ، دل دیگری رو نشکستن و بدست آوردن و خیر خواهی و مهربانی و پرشمار مسائل و موارد دیگه هستند که به جهت تقدس و برترین وجودی موثر هستند .