با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مجموعه ای که از حمایت قهرمانان و راهگشایان خویش معذور باشه !

مجموعه ای که از حمایت قهرمانان خویش معذور باشه ، آیا برای خودش رستگاری و پیشرفت حاصل میشه ؟! گویی نسبت به اونچه که سببِ راهگشایی و رستگاریه بی تفاوت باشیم ! قوانین طبیعت و عدالت چی میگه و چی حکم می‌کنه ؟! و اما آیا قهرمانان واقعی در انتظارِ تحسین و تمجید میشنن ؟! بعید می‌دونم ، مگر اینکه واقعاً از پا در بیان !