با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

به دیگران فرصت بدیم ، مساعدشون باشیم 

وقتی افرادی قوی ، سالم و باورمند به جایی برسن که بخوان نباشن ، قطعاً این موضوعه بزرگ و جای تأمل بسیار داره . گاهی لازمه به دیگران فرصت بدیم ، تا جایی که میتونیم بستر رو طوری فراهم کنیم که حداقل از جانب ما ، اوضاع براشون بدتر نشه و البته چه بسا که به جهت مساعدشون گام برداریم ، گامهایی فکر شده و بسیار دقیقو حساس .