با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

بیداری و پیدایش خداوندگار رعد و اما پس از آن !

دیاری را صد تن مسکین ، عادل و خردمند در بند و مورد رنجش بودند ، یکی از میانشان پرسید خدای یکتا چرا اینچونین میشود و اما لقایِ تو مشاهده نمیشود که موجب یاریمان گردد . بر وی از سویی یادآور گردید ، صبر کن تا هر صد تن مصلوب و رنجو غذابشان اتمام گردد ، بی مهری و بی اعتناییِ غیر نیز به حد کمال رسد ! در شگفتی ایام برای دانا شدگان می‌گذشت تا خداوندگارِ رعد و فرشته ای به جهت ایشان آمده ، اندک گزند بر ایشان را با رعد پاسخ می‌داد و چون کوچک اهانتی بر ایشان می‌بود ، ذلت و خاریِ فراوان در مقابلش ، از علم و ثروت هیچ اندک برایشان مقرر نبود پس به جهت آن در تلاش بودند . اگرچه هرگز رعد و خفت غیر را نمی‌خواستند ولیکن شاهد آن می‌بودند تا حکیمی بر ایشان یادآور گردید زنهار که روزی خود مورد بی مهری بودید و اکنون خود دیگران را رها داشتید ، رنجی که برایتان بسیار سخت بود بر دیگران بُود و بی اعتنا هستید ، هرچند که بر حق و عادل و منصف و خطایی از سویتان نباشد ، آگاه باشید از یومی که خداوندگار رعد میرود و پرشمار که تا یومِ پیشین بر شما ستم داشته و بی اعتنا بودند ، حال خشمگین شده و قصد انتقام میدارند پس افسوس بر آنکه نمی‌پندارد چونانکه عزیز است اینان بر وی یادآور میشود تا در یومِ موعود از هر جهت توانا و مهیا باشد ، مبادا مورد گزندی دوچندان واقع گردد . چون آن یوم رِسد شماری را نمیتوانید ببخشید چراکه بسیاری بر شما ستم و رهایتان داشته و شماری از میان ایشان مورد مهر شما قرار میگیرند و بر عیب و کمی های خویش بر آنان معترف میگردید و چونانکه امروز را به صحت بگذرانید در آن یوم بزرگ و توانا ، حکیم و سرور هستید چراکه شایسته ی آن بودید پس چون نبودن ممکن نیست ، یومِ زجر و سختی را به نِکویی بگذرانید و مبادا بگذارید ادعایی به جهت ظالم بودنِ شما ثابت گردد و « اندوه چونانکه رنج و سختی دیگران را ببینید با اینکه یومی برای شما بسیار دردناک بوده از آن بگذرید » و « مبادا هم اهلانِ و هم مسیران خویش را رها کنید چراکه قصدِ یاری بر دیگران داشته ! اگر اینچونین کنید ، زنهار که سرنوشت گذشته مجدد برای خودتان و ایشان که همدم ، یارا و ناجی ‌و هم عهدو همراه یکدیگر هستید تکرار گردد ، چراکه بر حصار کنندگان خویش و بی اعتنایان یاری و قوت نهادید » پس چونانکه بی انصافان شما را به انصاف یادآور گردیدند بر تعادل یادآور گردید و بگویید « حکمت اینان وسیعتر از آن است که ما دریابیم و چونانکه ادعا و خطایی از سوی شما نباشد ، آیا محاکمه میشود ؟! » پس باز هم بر تعادل یادآور گردید و به تعادل برجای آورید .