با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

تصویر کنید معانی و مفاهیم بالعکس و یا درهم و قاطی بشه !

بدیهیه که اغلبِ کردارِ ما انسانها نأشت گرفته از افکار و نظراتِ گوناگونمون نسبت به مسائل مختلفه ، افکار و عقایدی که در واقع مبنی بر اونها عمل میکنیم . بنابراین اگر انگاشته باشیم نسبت به موضوعی میبایست نوعی برخورد و واکنش رو داشته باشیم ، از پیش بهش فکر کردیم و چونانکه به این نتیجه رسیدم که فلان نوعِ مواجه صحیح و مناسبه پس اونطور عمل کردیم . حالا در نظر بگیریم که اندیشیات ، نظرات و عقاید ما نسبت به موضوعاتی گوناگون کاملاً بالعکس و ناصحیح باشه ، به عنوان مثال می‌پنداریم بزهکاری عملی خوب محسوب میشه ، بنابراین در مواجه به عنوان مساعدِ بزهکاری عمل میکنیم و یا می‌پنداریم در مواجه با مسکینان میبایست سختگیری داشته باشیم و نباید مساعد ایشان باشیم چراکه در نهایت به نفع ایشان تمام میشود ! تصور کنید حسابدار شرکتی هستیم و حقوق پرسنل رو با ماشین حسابی محاسبه میکنیم که بسیاری اشتباه کار می‌کنه و حال باز هم نتیجه رو وصف و مقایسه کنیم . در حقیقت افکار ، اندیشیات ، نظرات و پرشمارِ عقایدِ گوناگونمون نسبت به مسائل مختلف تو زندگی شبیه به همون ماشین حسابه که ناصحیح کار کنه و اینجاست که بازهم باید به ارزش دانایی یادآور بشیم و در واقع هرچی عمیق‌تر به منشأ مشکل ها آگاه میشیم ، بیشتر به اهمیت دانایی و اگر بخوام بهتر بگم به اهمیت داناییِ صحیح پی می‌بریم .