با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

تعریف از مهمترین وظایف رهبران و مدیران 

از مهمترین کارهایی که رهبران و مدیران انجام میدن سنجیدن و عمیق نگری نسبت به اوضاع حاکم ، آینده نگری و تشخیصِ اهداف و روش های صحیحیست که میبایست به سوی اونها جاری شد . بنابراین نه فقط تشریح و بیانِ صحیح و مفصلِ این اهداف و برنامه ها بر عهده ی رهبران و مدیرانه تا نسبت به چراییِ اینان برای غیر آگاهی حاصل بشه بلکه فراهم آوردن بستر به جهت پیمودن این مسیر از نقشهای بسیار مهمیه که ایشان ایفا میکنند .