با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

مواقعی هست که میبایست بیش از پیش و بسیار عمیق و دقیق به موضوعات و تصمیماتمون بی اندیشیم چراکه زمان هرگز به عقب باز نمی‌گردد 

سعی ندارم با این مطلب مایه ی تردیدو تشویش و القاءِ استرس باشم ولی همون‌طور که مواقعی هست که تألل به سرانجامی نامطلوب منتهی میشه ، گاهی لازمه به افکار و عقاید گوناگونمون رجوع کنیم و موضوعات و مسائل مختلف بسیار عمیق و دقیقتر و مجدداً مورد بررسی و بازنگریمون قرار بگیرن چراکه زمان هرگز به عقب باز نمی‌گرده و وقایعی هستند که هرگز قابل جبران نیست . اگر اوضاع و شرایطِ کنونیمون مطلوب و نسبتاً مطلوب و مساعده ، باید با ذوق اقراق کنم که این جایِ غبطه خوردن داره و باورمندم میتونیم در برابر مشکل ها ، خستگی و ناراحتی های گوناگون به واسطه ی اشتیاق ، امید و استواری مقابله کنیم ، همانندِ موقعی که دیاری در برابرِ مواجهاتِ تحریک آمیز و گمراه کننده ی دشمنانش با فروتنی و استمرار به مسیر صحیح ادامه میده تا ثبات و استحکام حاصل بشه .