با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های 

چونانکه سران به سببِ دادخواستهای مردمان برکار شده ، به مرور برجای آورده گردیده ، مردمان نیز به جهت درستی ایشان موافق و مساعد ایشان شدند ، سپس سوء نسبت به اهل درستی رفع و ظالمین را «محنت»