نکاتِ بسیار مُهم پیش از دعوت و مطالعه ی کتاب های تورات ، زبور ، انجیل و قُرآن

  • نکته ی بسیار مُهم که پیش از دعوت بَر مطالعه ی این کُتُب یادآور میشوم توجه بَر اهمیتِ تحقیق و پژوهش گرا بودن و اهلِ دانش بودن است و اگر این کُتُب صحیح خوانده بشود در حقیقت بابِ مُهمِ راهگشایی است که بَر علم و دانش و کار و فعالیت و سازندگی و صُلح و عدل و حق میگرایاند و در خصوص چرایی مطالعه ی این مُتون و کتاب ها و اهمیتِ این موضوع یادآور میشوم که همانا خالق دستگاه و وسیله ای به منظورِ آشنایی و کاربُرد هایِ این وسیله دفترچه ی راهنمایی را تهیه میدارد ، جهتِ آشنایی با عالم و مخلوق و روش هایی که به منظورِ موفقیت بسیار لازم است و میبایست هر بَشَر بَر این متون علمی صحیح یابد تا دریابد که چطور در عالم میتوان موفق شُد .
  • نکته ی بسیار بسیارِ مُهمِ دیگر که اغلب نه فقط سببِ بی توجی بَر این کتاب ها ، بلکه سببِ مخالفت بَر این متون میگردد ؛ توجه بَر این نکته ی مُهمِ آیاتِ مُحکمات و آیاتِ متشابه است بنابراین بسیار یادآور گَردید که مثال اگر کتابت شده که تازیانه بزنید ، این فقط متشابه است و همانا در آیات یادآور گَردیده آنها که در دلشان بیماری است از متشابهات پیروی میکنند و عواملی اینچونی سببِ جدایی و فاصله های بسیاری از اهالیِ اهلِ دانش از این کتاب ها گَردیده چرا پنداشته میشود که اشخاصی که اداعایی بَر خداپرست بودن و تصدیقِ این کُتُب داشته اند پس خویش را ملزم میدانند که تازیانه بَر دست بگیرند !!! خیر هرگز چونین نیست و همانا یادآور گَردید توجه بَر متشابهات و مُحکمات بسیار و بسیار مُهم است و اما چون پرسیده میشود که فایده ی این آیاتِ متشابه چه است پس یادآور گَردید که هرگز نمیتوانید کلمات را از هم جدا کُنید و بسیار بَر اهمیتِ وجودِ تمامِ کلمات یادآور گَردید . و یادآور گَردید که اگر حقیقتِ خداپرستی و تفاوتِ بَشَر ، انسان و دیگرِ موجودات و تعقل را دریابید ، فقط از این کلمات و متون الهام گرفته و مثال از همان آیاتِ تازیانه الهام و الگو گرفته پس شخصی که در ظلم و ستم بَر دیگران از حُدود میگزراند را به جریمه ای که متناسبِ اوضاع و زمانه های گوناگون است سزاوار میدانید که یافتنِ این اصل ها و قوانین فقط از طریقِ تعقل که لازمه ی آن تحقیق و پژوهش و آزمایش و دانش است حاصل میگردد .
  • با توجه به اینکه این متون به دو زبانِ عِبری و عَرَبی نوشته شده و ترجمه هایی از این مُتون موجود است ؛ در این خصوص یادآور میشوم که هرگز به ترجمه های موجود اکتفا نکنید و البته این به منظورِ کذب و اشتباه بودنِ آنها نیست بلکه به این منظور یادآور و تاکید میگردد که در حقیقت هرگز بدونِ اینکه خود این مُتون را با استفاده از لغت نامه ها و مترجم های موجود مورد تحقیق قرار ندهید ، " هرگز اصل هایی بسیار مُهم و واجب که لازمه ی زیستن است را درنمیابید " چرا که توجه و عمیق شدن بَر مفهومِ دقیق و صحیحِ یکایکِ کلمات و حتی حروف صدا دار بسیار مُهم است .

مراجعی به منظورِ تحقیق و تفهیم معانیِ کلمات :
Almaany

Google.Translate

vajehyab

abadis


جدول ها و قواعد عربی به فارسی (نمایش و بزرگنمایی)


دو نکته ی مُهم در خصوص ترجمه ی جملات و کلماتِ عربی :
  • توجه به ریشه ی کلمات و قواعدِ ساده ی زبانِ عربی که معنیِ صحیح و دقیقِ کلمه را بیان میکند . مثال : فعل : انجام دادن و فاعل : انجام دهنده . بنابراین آن گاه که با کلمه ی " أَصْلَحُوا " مواجه میشویم ؛ جویا و یادآورِ ریشه ی کلمه که صلح است میشویم .
  • توجه به حروفِ صدا دار (اعراب تنوین و فتحه و ...) که نشانه های بسیار مُهمی ، بخصوص در هنگامِ مُعرفیِ معانیِ و مفهومِ جملات دارند . مثال فَعَلَ به معنیِ انجام دادن و باز و مرتبط و واسبته است و فَعَلٌ چون در انتهای کلمه از " ٌ " استفاده شده پس نشانه ی ربط دادن بَر کلماتِ دیگرِ جمله و معنی و مفهومی نسبت به آن است و یا گاه کلمه ای میانِ جمله مانندِ ((فَعَلَ)) است پس به سببِ وجودِ این نشانه ها به کلماتِ دیگرِ جمله مرتبط است و گاه ساکن بَر آن است (( فَعَل)) که گاهاً نشانه ی مطلق بودن و قطعیت را نمایان میگرداند .
یادآور است که به منظورِ شناختِ قواعد و معانیِ نشانه ها و حروفِ صدا دار ، آموختن و تحقیق لازم است و البته به منظورِ تفهیمِ صحیحِ موضوعات و مسائلِ گوناگونِ یادآور شده در مُتونِ کتاب های آیاتِ خدا ، علم و دانش و پژوهِشِ و اَعمالی فراوان لازم است و همانا یادآور گَردید ؛ در حقیقت این کُتُبِ بابِ راهگشا بَر سویِ دانایی و دانشِ بیشتر و استفاده ی آن در مسیرِ درستی و نیکی و حق و عدل است و یادآور میشوم که عدمِ صحیح و دقیق خواندن و تفهیمِ این کُتُب نه فقطِ سببِ خیر و خوبی و درستی و نیکی نمیگردد بلکه باور و عقایدی بسیار سِفت و سَخت و نیرومندتر است بَر گُمراهی .

دریافت کتابِ نوشتاری تورات به زبانِ فارسی

دریافت کتابِ نوشتاری زبور به زبانِ فارسی

دریافت کتابِ نوشتاری انجیل(متی) به زبانِ فارسی

دریافت کتابِ صوتی قرآن به زبانِ فارسی گوینده (هدایتفر) ترجمه (فولادوند) - بخش 1   -  بخش 2   -  بخش 3   -  بخش 4

دریافت کتاب نوشتاری قرآن به زبانِ فارسی با ترجمه ی مصطفی خرمدل

دریافت کتاب نوشتاری قرآن به زبانِ فارسی با ترجمه ی بهاالدین خرمشاهی

دریافت کتاب نوشتاری قرآن به زبانِ فارسی با ترجمه ی محمد مهدی فولادوند

دریافت کتاب نوشتاری قرآن به زبانِ فارسی با ترجمه ی الهی قمشه ای

دریافت کتاب نوشتاری قرآن به زبانِ فارسی با ترجمه ی حسین انصاریان