با یاد و تمنای یاری از پروردگار یکتا و صمد و بی همتا

عنوان متن : آفرینش و زندگی و روح و تاثیر و کما و اقما و خوبی و اعجاز به لطفِ پروردگار .
موضوع مطالب : بیماری و پادزهر و حکیم و سلامتی و یکتاپرستی ، بابِ رستگاری .

آفرینش و زندگی و روح و تاثیرات و سلامتی و بیماری و یادآور بَر وضع و حالی که میانِ " نا خوشنودی و مَرَض (جهنم) " و خوشنودی و سلامت (بهشت) است و یادآور که وصفِ این میانه ، وصفِ خوشنودی و سلامت و رفاه نیست پس خوشایند نیست و یادآور بَر تاثیراتِ موجودات بَر آنان که در پناه و اَمن .
و یادآور میشوم بَر آن وضع و حالی که شخصی در کما و اقما باشد پس تمام وجود و اعضای بدن ضعیف و بسیار آسیب پذیر است و مُتفاوت است با وضع و حالی که وجودی سالم و هوشیار و سَرِپا و استوار است که در این وضع و حال ، چون مرض و آسیبی بَر عضوی از جسمَش واقع میگردد ، پس تمامِ وجودِ صحیح و سالم و یکایکِ اعضاء ، نسبت به وجودِ خویش ، آماده و مقاوم است و اما در وضعیت و حالتی که در کُما و اقما است پس چندین برابر و بسیار بیشتر ضعیف و حتی در برابرِ مرض ها و آسیب هایی بسیار کوچکتر .
یادآور بَر وضعِ بَشَر ، فَرد و یا جمیعی که چون در این وضع است پس بسیار آسیب پذیر و آیا در عالم چیزی (شیء) یافته ای که بَر چیزی دیگر بی تاثیر باشد ؟ پس یادآور بَر عزم و حرکتی به سویِ درستی و نیکی که بَشَر ، نَفس دارایِ نفس است و یادآور بَر بستری لازم به منظورِ هر حرکت و اهداف و مقاصدِ این جریان و ایامی که پی در پی بَر اینان دعوت و تحریض و خوانده میگردد و وظیفه ای عمومی که بَر جای آوردنَش بَر بُنِ طریق ها و راهبُرد هایِ این جریان ، بَر عهده ی یکایکِ اعضاء است پس یادآور بَر آیاتِ خدا و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و دو هدفِ مُهمِ راه اندازی و توسعه ی آوند ها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و کار و کارآفرینی و بهره مندیِ بَر حق و عادلانه از منابع و امکانات .
به امیدِ سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ همه از دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت .