با یاد و تمنای یاری از پروردگار یکتا و صمد و بی همتا

عنوان متن : رستگارترینِ عالم در برابر مردمان و طریقه ی سعادتش .
موضوع مطالب :آیات خدا بیداری طوائف داوری سران طریقه و سِپَر ، بابِ رستگاری

در عالَمی شخصی را که از قدرتمند ، ثروتمند و نیکترینِ مردمان بود را ، در حضورِ مردمان گفتند ؛ گران و ارزشمندترینِ پندی که سببِ شکوه و رستگاری و سعادت است را بر همگان یادآور .
گفت پس بَر سه اصل مهم همواره یادآور : « علم و دانش و شناخت و تعقل » ، « رعایت نسبت به هرآنچه حَق و درست و نیکو و عادلانه است » و « و پی در پی نظر بَر حاصل و سرانجامِ نهاییِ عملِ خویش » .
همانا شماری از وی جویا شدند تا مفصل تر بگوید پس یادآور گَردید که : بَر عالمین و زمین و آسمان نگریسته و خالقش را جویا شدم ، نقته ی قوتِ بشر را دریافتم که علم و دانش و شناختِ صحیح ، توامِ با فعالیت است پس بسیار جویایِ شناخت و تحقیق و پژوهش و پیشه و حرفه بودم و دائم متوجهِ خالقِ قدرتمندِ خویش و عالم بودم و دریافتم چهار کتابِ اصولِ خلقتش چه نقشی مهم در نگرش و تشخیصِ صحیح دارد . چون بَر اینان بودم بَر این مُهم پی بردم که چونانکه نسبت به حق و درستی رعایت نداشته باشم و خویش عادل و منصف و نیک نباشم ، در حقیقت از سویِ درستان و نیکان کمتر از آنکه بیشتر رعایت داشته یاری میشوم و حتی رها شده و یاری نمیشوم پس حامی و یاری دهنده ای به نیکی برایم نمیباشد حتی بَر آنچه صحیح است آگاهیِ کمتر پس این را دریافتم که خود عادل و اهلِ درستی و حق باشم با اینکه بسیار بَر این توجه داشتم که ثمر و نتیجه و حاصلِ اعمالَم ، برای خویش و بَر دیگری چه است .