با یاد و تمنای یاری از پروردگار یکتا و صمد و بی همتا

عنوان نامه :زیبایی عالم و زندگی و حقیقت و دریافتنِ تعادل
موضوع مطالب :آیات خدا بیداری طوائف داوری سران طریقه و سِپَر ، بابِ رستگاری

چون روی به خویش داشت و گذشته یادآور گَردید ، وصفی از زندگانی در بابِ حقیقت و زندگانی یادآور گردید و چونین بود ؛ زندگی را زیبا و جذاب و عظیم و با شکوه و گُسترده مانندِ آسمان ها میبینم و آنگاه که تعادل را در زندگانی درنیافته بودم ، گویی کهشکشان ها و بسیاری از زمین را ندیده و غافل بودم