با یاد و تمنای یاری از پرودگار یکتا و صمد و بی همتا

عنوان حکایت : نیکیِ جاودان و دو قهرمان همتای ستارگان و ابرها و شهاب و شکوه .
موضوع مطالب : بیماری و پادزهر و حکیم و سلامتی و یکتاپرستی ، بابِ رستگاری .

در دیاری دو قهرمان بودند همانندِ ستارگان و روزگاران و یوم ها همی بَر هم و در گذر ، یادآور بَر یومی ؛ آن یوم که ابرهایی بر فرازِ آن عالَم مُقَرَر و باران هایی از پی اَش به باراشِ شهاب ها مانند ، شکوهمند و زیبا و عظیم و یادِ آن دو مَگَر به ستاره و قهرمان جاودانه ، بَر نیکیِ یادها ، یادآور نگردید .