با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

عنوان : توضیح کلی در رابطه با جریان و پاسخ به پرسش هایی مهم . 01 .  
موضوع : مطالب پراکنده - 11/1401 .

مهمترین هدف ؛ آشنایی افراد و اشخاص و گروه ها با عقاید گوناگون نسبت به یکدیگر و ایجاد بستر و شبکه و اتحادی است که بسیار به آگاهی و ارتباط و شناختِ اعضاءِ مجموعه با یکدیگر متکی است تا بتوان به طریقه ای ، با وجودِ این همه دارایی ها و ثروت و امکانات ، بهره مند و مستقل و رستگار گردید .
پیش از هر چیز یادآور میشوم از مهمترین دلایلی که منجر به عدم موفقیت و پیروزی میشه ناباور و ناامید بودن است که چون به طریق های دیگر موفقیت به عمل نیامده پس به این طریقه هم نمیشود .

دلایل عدم اعتماد و گام های کارساز و مهم و وسیع که در راستای موفقیت برداشته نمیشود و راه حل ؛
افراد و اشخاص و گروه ها با عقاید و دیدگاه ها گوناگون ، حتی نمیتواند مطالبه های مهم خود و آنچه در دلشان و شایسته ی آن هستند را بیان و به سمع و نظر دیگرانی که میتوانند مشکل ها را رفع کنند برسانند . بنابراین گویی هیچ درخواست و مطالبه ای نشده با اینکه پرشمار رهبران و مجربین و توانمندان در محیط پیرامون ما هستند که همه در جستوجوی یکدیگرند تا بتوانند نسبت به رفع مشکل مواجه داشت و از حضورِ پرشماری از ایشان آگاهی نیست .
بسیاری فعالیت ها و تلاش ها انجام شده ، ولی بنده باورمندم این طریقه و این شبکه ی متعقل به عموم و رهبران و متخصصین ، کلید و مکملی بسیار مهم است تا ثمراتِ تلاش های پرشمار انقلابیون را حاصل گرداند .
این جریان و شبکه پرشمار از گروه ها و راهبران و متخصصین را با هم آشنا میدارد ، موجب قدرتمندی میگردد ، موجبِ اعتماد و جلب توجه دیگر جوانب و جریان هایِ داخلی و خارجی میگردد و ارزشِ واقعیِ خود را به واسطه ی حضورِ پرشمارِ متخصصان و رهبران در زمینه های گونانگون بیان میدارد .  
بسیاری نگرانِ فعالیت هایی هستند ، این بسترِ واحد و یکپارچه و قدرتمندِ متشکل از پرشمار اعضاء ، بستری ارتباطی به طریقه ای خاص و متفاوت است که امکان حضور برای پرشمار اعضاء را فراهم میدارد .

چرا دیگر مجموعه های موفق بدونِ وجودِ این بستر و طریقه موفق میشوند ؟
اگر مشکل ها و گره های این مجموعه بسیار بیشتر باشد ، عاملِ بسیار قدرتمند تری برای رفع آن لازم است و همین مهمترین دلیل است که این تمدن نوین که پرشمار ثمرات دارد را ارجح دانست .

نظر و موضعِ این جریان نسبت به جوانب و جریان های دیگر چه است ؟
ما بر اساس این طریقه و استراتژی ها بدنبال مستقل شدن ، رستگاری و رهایی و بهره مندی از پرشمار امکانات و دارایی هایی هستیم و قطعاً هدف بسیار مهم موفقیتِ مجموعه است و یکی از مهمترین اصولِ ساختاریِ این جریان ؛ دعوت است که یکایکِ افرادِ عضو خودشان تصمیم میگیرند همراه باشند یا نه و امکان پیوستن برای عموم و هر فرد و گروه و جریان که قصدِ همراهی داشته باشد و در حقیقت این بستر و شبکه و جریان متعقل به خودِ ایشان است به واسطه ی تبلیغ و آشنایی حاصل میگردد و از این روی تقاضای بنده است که این طریقه را به دیگران معرفی نمایید .

ساختار و اصول و تفاوت های این طریقه چه است ؟
چندین سال است که در رابطه ی اهداف و ساختار و طریق ها و اصول و راهبرد های این جریان فعالیت هایی انجام شده و منتشر گردیده که پی در پی اینان مجدد از طریق این تارنما و کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی منتشر میگردد .  

 چطور میتوان نسبت به این جریان عهده دار بود تا موجب ایجاد مشکل و سوءاستفاده نگردد ؟
مهمترین عوامل در این خصوص حضور پرشمارِ افراد و گروه ها و بَر پرشمار رهبران ، اشخاص باتجربه و ماهر و متخصص و توانمند است و حضور ایشان است که موجب هوشیاری و آگاهی و تقویت مجموعه میشود . بنابراین تقاضای مهم بنده این است که این طریقه و شبکه را به اطرافیان معرفی نمایید چراکه ابتدا میبایست به سببِ جلب توجه و موافقت و مساعدت ، خواسته های نیکوی خویش را بیان داشت و این حرفه ی رهبران و متخصصین در این حوضه است و این را شبکه ای متعقل به خودتان و متخصصان و رهبران و عموم بدانید که بنده این را راه مستقیم به سوی پیروزی میدانم .

آیا این شبکه و جریان پذیرای گروه ها و جریان ها با عقاید گوناگون ، طرح ها و اهداف گوناگون میباشد ؟
قطعاً با اینکه خودِ بنیان صاحبِ مجموعه ای از طرح ها و عقاید میباشد ، اصل و هدفِ ابتدایی و ارجحش این است که مشکل ها ، تقاضاها ، عقاید و باورهای گوناگون و راهکار ها و طرح ها و ایده هایِ گوناگون در آن نه فقط مطرح گردد ، بلکه میبایست نسبت به آن به واسطه ی متخصصین پاسخ داده بشود ، مورد مباحثه واقع گردد و چونانکه طرح و ایده و تقاضایی صحیح و مناسب باشد ، موردِ مساعدت و قرار بگیرد .

اگر این شبکه و جریان ایجاد گردد و چندین جانب و جریان با عقاید و آیین ها و سلیقه ی های گونانگون ، با اهداف و طرح ها و طریق های گوناگون باشند ، آیا امکان حضور ایشان است و چگونه ؟
در ابتدا یادآور میشوم که اصول و ساختارِ این بنیان طوری تهیه و تنظیم گردیده که این امکان مهیا باشد و حتی طرح هایی نیز در این راستا ارائه گردیده که البته اکنون فقط عناوین اینان در تارنما مهیا است و پی در پی منتشر میگردد و این نگرانی ها را چونانکه تضمین میدهد که هر یک از گروه ها و جریان ها استقلالشان حفظ میشود و بهره مندیِ هایِ بر حق و عادلانه برایشان تضمین میگردد و آزادی هایی که به سلیقه ی خودشان است از ایشان صلب نمیگردد و مثال چندیدن گروه و جریان با سلیقه و آیین و عقایدی بسیار متفاوت ، جمیعاً همه عضو جریان هستند و مشکلی برای هم ایجاد نمیکنند و از ایشان در برابر مشکل ها دفاع میشود ، بنابراین با اینکه بنده حق میدهم که پیش از شناخت بر طریق ها و اصول و طرح ها این نگرانی ها باشد ولی تقاضا میکنم پیش از مطالعه ی دقیق و عمیق اینان قضاوتی که موجب ناراحتی و نگرانیتان میگردد نداشته باشید . به عنوان مثال محیط ها و محله ها که معابر عمومی هستند میتوانند برای گروه ها با سلیقه های گونانگون مشخص و مقراراتش وضع گردد .

( منظور از متخصص هر فردی است که در خصوص موضوعی شناختی صحیح داشته باشد که در این بستر به سببِ حضور پرشماری از اهل علم و دانش ، صحیح بودن موضوعات مشخص میگردد )

فهرست مطالب