با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهلِ درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« آیین و حقوقِ فعالان در زمینه های اقتصادی »

همانطور که در مجموعه ها قوانین و طریق هایی مناسب نیاز است تا همانا حقوقِ یکایکِ شهروندان رعایت بشود و به شکلی هدفمند و منظم و بر اساسِ شیوه هایی صحیح جاری گردند و پیشرفت و توسعه حاصل گردد ، این موضوع در زمینه های صنعتی و تجاری و بازرگانی هم بسیار مهم است و ما بر اساسِ این طرح قصد داریم آیین و فرهنگی را ایجاد کنیم که به نوعی نه فقط یکایکِ موضوعاتی که به حقوق و مزایایِ فعالانِ اقتصادی مرتبط میشود پایمال و تلف نگردد و ارزشِ واقعیِ فعالیت های این کارکنان را نمایانگر باشد و به حدودِ شایستگیشان امتیازات و بهره مندی های مناسبی برای ایشان باشد بلکه برای رسیدن به مقاصد گوناگون سیاست گذاری و هدف گذاری بشود و طریق ها و امکانات و قوانینی وضع بشود که در این زمینه ها نیز به وضعی که بسیار گسترده و دقیقتر باشد این مجموعه ها فعالیت داشته باشند