با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« منطقه اتحادیه و خلق نظام های مجموعه های عضو »

در خصوص ساختار این طرح مواردی بسیار است که به مرور منتشر میگردد ولی در رابطه با اصول مبنایی و اهداف مهمش میتوان متخصر گفت که در هر یک از کشور های این منطقه ، افراد و گروه هایی که موافق راه‌اندازی و توسعه ی سامانه های ارتباطی به طریق مذکور و بر اساس ساختاری سخت‌افزاریِ تمام کابلی که در رابطه با آن بیشتر توضیح داده میشود و مجزا و بسیار امنو غیر قابل نفوذ بودنش موارد مهمش است باشند ، بنابراین این امکان را فراهم کنند ، بر مبنای این طرح ها و ساختار و یا به طریق هایی دیگر ، با رعایت چندین اصل می‌توانند به عنوان یکی از اعضاء این مجموعه ی متحد منطقه ای با هم همکاری داشته و یکی از مهمترین نکات این است که این اتحادیه را شخصی به عنوان مدیر ، « ساماندهی » میکند که از سوی سرانِ مجموعه های عضو با قاعده های گوناگون مشخص می‌شود .

لازم به ذکر است که همراه سران مجموعه های عضو حتماً میبایست اشخاصی به عنوان معاونین حضور داشته باشند که این اشخاص حتماً میبایست از سوی اکثریتِ عمومِ عضو های سامانه های اصلیِ جریان که مستقل بودنش برای هر عضو غیر قابل اجتناب است و به واسطه ی متخصصین و معتمدینِ عضو و فعالِِ سامانه های آن کشور عضو موردِ تایید باشند و مخالفت این معاونین و بخصوص اگر از سوی مدیر اتحادیه تصویب گردد ، رأی و دستورِ سرانِ آن مجموعه را بازدارنده است .

چونانکه اعضاء هر یک از مجموعه های اتحادیه ، « حتی پیش از عضویتِ آن مجموعه در اتحادیه » قصدِ ایجادِ و تشکیل جریانی داشته باشند از طریق طرح خلق نظام و ساختار و ساماندهی جریان های عضو اتحادیه می‌توانند اقدام به این عمل داشته باشند که ساختار این طرح مفصل مطرح میگردد ولی متخصر میتوان گفت که با تأیید از سوی اعضاء جریانات فعال سامانه ها و متخصصین و مجربین و صاحبان جایگاه ها برتر و افراد معتبر مسیر برای ایشان بسیار مساعدت میگردد .