با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« رستگاری در حصر شدگان »

افرادی نیکو سرشت با نیت ها و اهداف بسیار نیکو بودن که دوره ای از زندگیشون رو به نوعی در حصر و محروم بودن و اغلباً بسیار درونگرا ولی اگر به روایت زندگی خیلی از بزرگان نگاه کنیم متوجه میشیم که این دوره رو گزروندن و به چه موفقیتو کامیابی های بزرگی رسیدن . قطعاً تو این مسیر و بخصوص این برهه ها نباید ناامید و ضعیف بود و صبر و استواری همراهِ تعادل که رکن بسیار مهمیه خیلی خیلی می‌تونه مهم باشه .