با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« همخانه ی ملی »

چونانکه اهل خانه ای اندوهگین ، خشمگین و صاحب هر صفت دیگر باشند ، ساکنِ آن خانه آرامش ندارد پس بر خویشتن نیز نمی‌تواند ناجی باشد چه رسد به دیگران پس بر همخانه ی ملی یادآور است که سوا و بَری و مستقل شدن توأم است با رستگاری و میتوان دیگران را یارا بود . بنده در این مسیر رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور را ابتدایی ترین و مهمترین گام میدانم .