با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« خطر باهوش بودن »

وقتی خیلی باهوش باشیم می‌تونه خطر ناک باشه و قطعاً خطرناکه اگر تو مسیر درست فعالیت نکنیم چون اکثر بزهکاران خیلی باهوش و شجاع هستن ولی تو مسیر نا صحیح رشد میکنن .