با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« تخصص و حرفه راز انسان های پیروز » 

تجربه ثابت کرده انسانهایی که صاحب حرفه ، تخصص و پیشه ای هستند و یا تو زمینه ای به شکل حرفه ای آموزش می‌بیننو تحصیل میکنن ، اغلب انسان های مسرور و رستگاری هستن و یا تو همه لحظه به موفقیت رسیدن و یا به موفقیت های بزرگ می‌رسن .

حرفه داشتن مطلقاً باعث خوب بودنِ یه شخصیت نمیشه ولی فردی که پیشه داشته باشه شخصیته با ثباتی داره .