با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« گنج بزرگ سرزمین کهن ، نهفته در کوهستان »

حکایت . سرزمینی را چون خشک سالی و قحطی و بلایا بود ، دلیران و بزرگان به هر سوی روانه شدند تا چاره ای بیابند . خداوندگاران بر ایشان فرود آمده ، کوهی را نشان دادند که بر آن گنجی نهفتست که تنها اندکی از آن کافیست تا پیِ آن خوراک و درمان یابند و چون بر آن باشندو بهرهمندی حاصل گردد از دشتها نیز چشمه های آب گوارا روید و باران ها ببارند ! مدتی در کندوکاو بودند اکثرشان طلسمی بزرگ و عجیب را محافظ آن یافتند که مانع میگردید و بر ایشان یادآور گردید که چون به «طریقه ی» سفارش شده برای جمیع های مردمان برجای آورده شَوَد پس آن محو میگردد و زنهار که طریق را ناصحیح برگزینید و خوشا بر شما که همراه با استواری صبر داشته .

این تمثیل به سببِ نمایان گردانیدنِ اهمیت رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور ، مهیا برای عموم و متشکل از متخصصین بیان گردیده .